Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

9/10/2017, Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΔΟΚΟΙΠΠ)

09.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ», το οποίο συμπλήρωσε την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41, παρ. 1α του Ν.4325/2015, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280) για την πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007) σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε) της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006.

 6. Την υπ’ αρ. 81/2017 απόφαση σε ορθή επανάληψη του Δ. Σ. ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων περί Πρόσληψης ενός ατόμου ΤΕ Νοσηλευτών και ενός ατόμου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ΔΟΚΟΙΠΠ.

 7. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 1276/4-9-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αρ. 81/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων.

 8. Την υπ’ αρ. 82/2017 απόφαση του Προέδρου περί Πρόσληψης ενός ατόμου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 9. Τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου και ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

2.Να έχουν ηλικία από 18 ετών.

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:

Τα οριζόμενα σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ39 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προσόντα διορισμού του κλάδου και της ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου) – Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 3. Βιογραφικό σημείωμα.

 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί, δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 , παρ.1 του Ν. 2190/1994. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (όρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 9-10-2017 έως 11-10-2017:

α) ταχυδρομικώς β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8.30 έως 14.30, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (03) ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στον πίνακα Ανακοινώσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων.

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στον Πίνακας Ανακοινώσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π

 

ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ