Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2003 | 20/08/2008 10:08

24/03/03, Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Ιατρού Εργασίας από την ΔΕΥΑΧ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χανίων ενδιαφέρεται για την συνεργασία με Γιατρό Eργασίας για το προσωπικό της. Η απασχόληση θα είναι μερική, διάρκειας δύο (2) ετών και η αμοιβή θα γίνεται με την έκδοση αντίστοιχης Δ.Α.Π.Υ. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις είναι όπως προκύπτουν από το Π.Δ. 17/96, του Ν. 1568/85 και την λοιπή Νομοθεσία. Απαραίτητα προσόντα (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.1568/85): 1. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος, 2. Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας 3. Κάτοχοι τίτλου ή πτυχίου ειδικότητας ιατρικής της εργασίας της αλλοδαπής. 4. Γιατροί που έχουν την ειδικότητα της Παθολογίας και έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο της εργασίας ή διαθέτουν διετή τουλάχιστον εμπειρία Γιατρού Εργασίας σε επιχείρηση. 5. Όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα Γιατρού Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας για πέντε χρόνια τουλάχιστον και μετά την παραίτηση τους από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γιατρός με τα παραπάνω ή μέρος των παραπάνω προσόντων, δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας. Στην περίπτωση αυτή θα συνεκτιμηθούν: η ειδικότητα, η ειδική προϋπηρεσία και η συμμετοχή σε σεμινάρια ή σε οποιαδήποτε σχετική εργασία ειδική πάνω στον τομέα της ιατρικής της Εργασίας. Γενικές πληροφορίες για τον Γιατρό Εργασίας (τρόπος απασχόλησης, καθήκοντα, τρόπος πληρωμής κ.λ.π.) θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τους κ.κ. Πέτρο Ζησάκη, Πρ/νο Προσ/κού Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Τηλ. 2821-036284) και Δρ. Μιχάλη Ζουμαδάκη, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Τηλ. 2821-036223), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες θα δίνονται επίσης και γραπτές γενικές πληροφορίες οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Η αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και η υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους απασχόλησης που αναφέρονται στις γραπτές γενικές πληροφορίες για τον Γιατρό Εργασίας, θα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέχρι και την Δευτέρα 24/03/2003, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.00 π.μ. – 14.30 μ.μ.).