Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2003 | 29/08/2008 08:08

8/6/03, Προκήρυξη για την πρόσληψη (16) ωρομίσθιων καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Προκήρυξη για την πρόσληψη (16) ωρομίσθιων καθηγητών Φυσικής Αγωγής Διενεργών Οργανισμός: Ελληνική Δημοκρατία - Δήμος Χανίων Ημερομηνία Προκύρυξης Διαγωνισμού: 10 Ιουν 2003 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Δικαιολογητικών: 20 Ιουν 2003 Περίληψη Προκύρηξης: Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Χανίων (Δ.Α.Ο.Χ.) με την υπ'' αριθμόν 45/2003 απόφαση του Δ.Σ. και με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προκειμένου να λειτουργήσει τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού( Αθλητικό - Οικολογικό Σχολείο) κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2003 προκηρύσσει την πρόσληψη 16 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ωρομίσθια αποζημίωση σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο των Προγραμμάτων '''' Άθλησης για Όλους '''' της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η κάλυψη όλων των παραπάνω θέσεων θα γίνει εφόσον θα υπάρξει η ανάλογη συμμετοχή αθλουμένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών , να είναι άνεργοι και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 Ν.1188/81. (καταδίκη , υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 20/6/2003 στα γραφεία του Δ.Α.Ο.Χ. - Υψηλαντών 32 - τηλ. 2821072238 - 28210 92000( εσωτ.162) ,fax. 28210 97741. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 1. Αίτηση . 2. Βιογραφικό σημείωμα (να αναφέρεται η προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Μ.Α. ,στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακών τίτλων κλπ.) 3. Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι είναι άνεργος-η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή. 4. Επικυρωμένη Φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας 5. Επικυρωμένη Φωτοτυπία (εμπρός και πίσω ) της αστυνομικής ταυτότητας. 6. Τυχόν Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 8. Νόμιμα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό και αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 9. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει).Θα προτιμηθούν οι άνεργοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Η πρόσληψη θα γίνει με επιλογή κατόπιν μοριοδοτήσεως ,όπως αυτή προβλέπεται από το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Α.Ο.Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΊΩΝ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: τηλ. 2821072238 - 28210 92000( εσωτ.162) ,fax. 28210 97741. Γραφεία Δ.Α.Ο.Χ. - Υψηλαντών 32