Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2004

13/10/04, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ατόμων προς την Δημ. Αστυνομία Δήμου Χανίων

21.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση, με αντικειμενικά κριτήρια τριάντα οκτώ (38) συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής αστυνομίας των κατηγοριών πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του Δήμου Χανίων. Οι θέσεις προς πλήρωση κατά κατηγορία - κλάδο και αριθμό είναι οι εξής: Α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας τέσσερις (4) θέσεις. Β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας οκτώ (8) θέσεις. Γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας εικοσιέξι (26) θέσεις. Οι αιτήσεις απευθύνονται στην Περιφέρεια Κρήτης, Δ/νση Τ.Α και Δ/σης Ν. Χανίων και υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2004 μέχρι και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2004 στα γραφεία του Κ.Ε.Π της Νομαρχίας Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ.73100 είτε αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο απ'' αυτόν πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1974 έως 1983. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς. Να έχουν ανάστημα οι άντρες τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες 1,65μ. και στηθική περίμετρο, οι άντρες, τουλάχιστον 0,83μ. Να μην έχουν καταδικαστεί, όπως αναλυτικά ορίζεται στην προκήρυξη, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους και οι άντρες, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές. Πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται από την ίδια ως άνω υπηρεσία στα τηλέφωνα 28210-46500, 51541, 51542, καθ'' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Έντυπα αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και της προκήρυξης θα διατίθενται από τα γραφεία του Κ.Ε.Π της Νομαρχίας Χανίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν και από το site της Περιφέρειας Κρήτης http://www.crete-region.gr καθώς και από όλους του Δήμους και τα ΚΕΠ του Νομού Χανίων.