Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2004 | 20/08/2008 08:08

16/6/04, Προκήρυξη για την πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Για την πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σειρά προτεραιότητας βάσει του άρθρου 18 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.2527/1997, ως ισχύει

Ο Δήμαρχος Χανίων Προκηρύσσει Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και ειδικότερα του κλάδου ΠΕ15 Ιατρού Εργασίας ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Οι υποψήφιοι πρέπει : 1.Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Γ΄ επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 9273112)] . Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958). 2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1983. 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού να μην έχουν κώλυμα διορισμού για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν. 1188/1981. Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψηφίου για διορισμό, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος, διάταγμα που να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο. 5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα. Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 18 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α'' και β'' βαθμίδας που διορίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, εάν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.(παρ.5 άρθρο 10 του Ν.2839/2000). ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 15 ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΜΙΑ (1) ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος. γ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (νυν Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται ή ότι ο υποψήφιος απαλλάχτηκε νόμιμα. δ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ιατρού εργασίας. ε) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. στ) Γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) βάσεων δεδομένων, iv) παρουσιάσεων και v) υπηρεσιών διαδικτύου. 1ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με τα παρακάτω προσόντα: α), β), γ), ε), στ) και από ιατρούς χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά την 8-5-2003 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3144/2003) έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη. 2ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με τα παρακάτω προσόντα: α), β), γ), ε), στ), άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής οποιασδήποτε ειδικότητας και από ιατρούς οι οποίοι κατά την 8-5-2003 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3144/2003) εκτελούν καθήκοντα Ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. - Σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω πινάκων, αν οι υποψήφιοι στερούνται του στ) προσόντος (γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ, σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) βάσεων δεδομένων, iv) παρουσιάσεων και v) υπηρεσιών διαδικτύου), επιτρέπεται ο διορισμός και χωρίς το προσόν αυτό. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται : α) για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω. β) για τη γαλλική γλώσσα με δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. – OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAIS (SORBONNE II) ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης. γ) για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστημίου Ludwig – Μαximilian του Μονάχου ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales leben του Πανεπιστημίου Γενεύης. δ) για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούτζια ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης. ε) για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA SUPERIOR DE ESPANOL D.E.L.E. (Ministry of Education) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education) ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. στ) για τη Ρώσικη γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται : α) για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή με πτυχίο ΑDVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 785 ΚΑΙ ΆΝΩ του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. β) για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGREΕ (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau opérationell του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. γ) για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου ή με πτυχίο ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. δ) για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA του Ιταλικού Ινστιτούτου ή CERTIFICADO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. ε) για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL ή CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. στ) για τη Ρώσικη γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται : α) για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). β) για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DELF 1ER DEGRΕΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) του Γαλλικού Ινστιντούτου Αθηνών ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης. γ) για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) του Ινστιτούτου Γκαίτε ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης. δ) για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης. ε) για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL – DELE (MINISTRY OF EDUCATION) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. στ) για τη Ρώσικη γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσημη μετάφρασή τους. Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών – τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Σημείωση: α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. β) Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης , περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα, κ.λ.π. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας. γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η αίτηση απευθύνεται στο Δήμο Χανίων και υποβάλλεται στη Διεύθυνση «Κυδωνίας 29 Χανιά 73135 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου που έχει ορισθεί για την παραλαβή των αιτήσεων. Για την ίδια προκήρυξη επιτρέπεται η υποβολή μιας μόνο αιτήσεως. Με την κατάθεση της αιτήσεως επισυνάπτεται και παράβολο 5,00 € που εκδίδεται στο Δημόσιο Ταμείο άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης περίληψης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 20 Μ / 2004» αναρτηθείσα την 16 Ιουνίου 2004 στον Δήμο Χανίων, Προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Στους υποψηφίους χορηγείται από το Δήμο προς ενημέρωσή τους κείμενο στο οποίο αναγράφονται και αναλύονται τα κριτήρια κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ή το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου στα Τηλέφωνα 2821092000 ες 129 Χανιά 15-06-2004 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ