Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2004

28/6/04, Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών φυσικής αγωγής.

20.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Χανίων (Δ.Α.Ο.Χ.) με την υπ''αριθμόν 21/2004 απόφαση του Δ.Σ. και με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προκειμένου να λειτουργήσει τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού( Αθλητικό - Οικολογικό Σχολείο) κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2004 θα προσλάβει προσωπικό σύμφωνα με το Οργανωτικό πλαίσιο των Προγραμμάτων '''' Άθλησης για Όλους '''' της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 16 καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ωρομίσθια αποζημίωση . Η κάλυψη όλων των παραπάνω θέσεων θα γίνει εφόσον θα υπάρξει η ανάλογη συμμετοχή αθλουμένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών , να είναι άνεργοι και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη , υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Θα προτιμηθούν οι άνεργοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 09 Ιουλίου 2004 και ώρα 14.30 στα γραφεία του Δ.Α.Ο.Χ. - Υψηλαντών 32 -, τηλ. 28210 72238 - 28210 92000 (εσωτ.162) , fax.28210 97741. Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα (να αναφέρεται η προϋπηρεσία στα συγκεκριμένα προγράμματα ΜΑ, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακών τίτλων κλπ. ) 3) Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι παραμένει άνεργος-η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή. Β. Αμέσως μετά την επιλογή ,οι Π.Φ.Α. που επιλέχθηκαν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Eπικυρωμένη Φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας. 2) Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ (για απόκτηση πτυχίου στην αλλοδαπή). 3) Φωτοτυπία επικυρωμένη (εμπρός και πίσω)της αστυνομικής ταυτότητας. 4) Τυχόν Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. 5) Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την κοινωνική κατάσταση των ενδιαφερομένων 6) Νόμιμα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό και αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 7) Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει). Γ. Η μοριοδότηση για την επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δ. Έναρξη των προγραμμάτων την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2004.