Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2004 | 22/08/2008 07:08

8/12/04, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Χανίων ( Δ.Α.Ο.Χ.)με την υπ''αριθμόν 37/2004 απόφαση του Δ.Σ. και με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού θα προσλάβει προσωπικό σύμφωνα με το Οργανωτικό πλαίσιο των Προγραμμάτων '''' Άθλησης για Όλους '''' της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 14 καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ωρομίσθια αποζημίωση . Πιο συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τα παρακάτω προγράμματα: 1) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 2) ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 3) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ 4) ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Η κάλυψη όλων των παραπάνω θέσεων θα γίνει εφόσον θα υπάρξει η ανάλογη συμμετοχή αθλουμένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών , να είναι άνεργοι και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη , υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Θα προτιμηθούν οι άνεργοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2004 και ώρα 14.30 στα γραφεία του Δ.Α.Ο.Χ. - Υψηλαντών 32 , τηλ. 28210 72238 - 28210 92000 (εσωτ.162) , fax.28210 97741. Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι (για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά): 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα (να αναφέρεται η προϋπηρεσία στα συγκεκριμένα προγράμματα ΜΑ, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακών τίτλων κλπ. ) 3) Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι παραμένει άνεργος-η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή. Β. Αμέσως μετά την επιλογή ,οι Π.Φ.Α. που επιλέχθηκαν και οι οποίοι μπορούν να εργαστούν έως 21 ώρες εβδομαδιαίως, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Eπικυρωμένη Φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας. 2) Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ (για απόκτηση πτυχίου στην αλλοδαπή). 3) Φωτοτυπία επικυρωμένη (εμπρός και πίσω)της αστυνομικής ταυτότητας. 4) Τυχόν Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. 5) Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την κοινωνική κατάσταση των ενδιαφερομένων 6) Νόμιμα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό και αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 7) Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει). Γ. Η μοριοδότηση για την επιλογή των καθηγητών φυσικής αγωγής που επιθυμούν να εργαστούν στα προγράμματα Μαζικής και Ειδικής Άθλησης θα γίνει σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού : • Χρόνος πτυχίου ( χρόνος και ένα ( 1 ) μόριο,π.χ. πτυχιούχος του 1988 παίρνει 1988-2004=16 μόρια ). • Έγγαμος με παιδιά, ένα ( 1 ) μόριο.Το μόριο ισχύει για τον ένα από τους δυο γονείς. • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών : α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ( Master ), ένα ( 1 ) μόριο. β) Διδακτορικό Δίπλωμα, δυο ( 2 ) μόρια. • Ειδικότητα αντίστοιχη με το περιεχόμενο του προγράμματος, ένα ( 1 ) μόριο ( όπου η ειδικότητα δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ).Όπου δεν απαιτείται εξειδίκευση, ειδικότητα Μ.Α. ένα ( 1 ) μόριο. • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα << Άθληση για όλους >>, ένα ( 1 ) μόριο ανά έτος.Η προϋπηρεσία πρέπει να βεβαιώνεται από νόμιμα παραστατικά π.χ. σύμβαση εργασίας, ένσημα κ.λ.π. • Πρόταση επιλογής από τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων, ένα ( 1 ) μόριο ( ο αριθμός των πριμοδοτούμενων είναι ανάλογος των θέσεων εργασίας ) • Εντοπιότητα ένα ( 1 ) μόριο εκτός των περιφερειών Αττικής και νόμου Θεσ/κης. • Για το πρόγραμμα '''' Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία '''' προτεραιότητα έχουν οι Π.Φ.Α. με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού και σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις θα προσλαμβάνονται Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χωρίς να έχουν κατ''ανάγκη την ανάλογη ειδικότητα ή κατεύθυνση σπουδών. • Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος ,σύμφωνα με την κρίση του φορέα (και σύμφωνης γνώμης του Ν.Υ. και της Ε.Ε.Μ.Α.) ,απαιτείται Π.Φ.Α. με συγκεκριμένη ειδικότητα ,εξειδίκευση ή εμπειρία ,προσλαμβάνονται οι Π.Φ.Α. που έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα κριτήρια που προκύπτουν από το βιογραφικό του σημείωμα ( π.χ. συμμετοχή σε σεμινάρια, κάτοχος 2ου πτυχίου, βαθμός πτυχίου, κ.λ.π.) και ημερομηνία απόκτησης πτυχίου. Δ. Έναρξη των προγραμμάτων την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2005. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Α.Ο.Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ