Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2006 | 18/08/2008 10:08

18/07/06,Προκήρυξη πρόσληψης με πάγια αντιμισθία μίας (1) θέσεως Δικηγόρου από τον Δήμο Χανίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπ’ όψιν: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1188/1981 ως τροποποηθείς ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1868/1989 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1093/80 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 1816/88, τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2470/97 σε συνδυασμό με εκείνες της 2022210/2776/0022/1997 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης. 5. Το άρθρο 4 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, του 2ου κεφαλαίου (ΦΕΚ 1337/Β/18-9-2003), ΠΔΣ 335/2003 & 502/2003 6. Τις υπ’ αριθμ. 113, 116 και 165/2006 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 2977/9-3-2006, 3370/23-3-2006 και 3882/5-4-2006 αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης. 7. Το υπ’ αριθμ. 35435/3-4-2006 έγγραφο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 8. Το υπ’ αριθμ. 152/10-4-2006 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. 9. Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πρόσληψη με επιλογή μιας (1) θέσεως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω του Δήμου Χανίων με πάγια μηνιαία αντιμισθία. Αντικείμενο απασχόλησης του δικηγόρου θα είναι η παροχή των νομικών του υπηρεσιών και οι γνωμοδοτήσεις υπό την ιδιότητά του σε όλες τις υποθέσεις των Υπηρεσιών του Δήμου που χρειάζονται νομική διευκρίνιση. Επίσης θα παρίσταται στις υποθέσεις για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον των Δικαστηρίων ως και των Διοικητικών Αρχών και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής όταν καλείται. Θα παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες συγχρόνως στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα και σε άλλα Ιδρύματα του Δήμου χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1093/80 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 1816/88 και οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2470/97 σε συνδυασμό με την 2022210/2776/0022/1997 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, θα εφαρμόζονται επί του με μηνιαία αντιμισθία δικηγόρου που θα προσληφθεί. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1868/1989 η οποία με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής. Για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως πρέπει οι υποψήφιοι: Α) να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και να είναι «Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω» Β) να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων (Τμήμα Προσωπικού, Κυδωνίας 29 1ος όροφος ) εντός 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, αίτηση συνοδευόμενη από: 1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 2. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα και δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα. 4. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης. 5. Με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου Νομικού Προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του Νομικού Προσώπου στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η προϋπηρεσία, η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών, που συνεκτιμώνται με την οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, τις βιοτικές του ανάγκες, την ηλικία του και την πρόβλεψη της εξέλιξής του ως επίσης και η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος κατά προτίμηση στο Διοικητικό, Ευρωπαϊκό, Αστικό, Εμπορικό ή Εργατικό Δίκαιο. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ