Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2006 | 12/08/2008 12:08

24/08/06,Προκήρυξη πρόσληψης πέντε θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πρόσληψης πέντε (5) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά στην οδό Kυδωνίας 29 Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320/2005 2. Την ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.1/303/13984/28-7-2006 Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της § 1 του άρθρου 2 της υπ΄αριθ. 55/1998 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» ΦΕΚ 252Α/12.11.1998/τ.Α΄), όπως ισχύει. 3. Την 112/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 4. Την 41286/4-8-2006 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Δ/σης και Αποκέντρωσης. 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 1337/18-9-2003 τεύχος β) και όπως αυτός τροποποιήθηκε Ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε ( 5 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Ειδικότητα : ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Εργάτες) Αριθμός : 5 Ειδικά, τυπικά προσόντα : Δεν απαιτούνται (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997) Χρονική διάρκεια : 8 ΜΗΝΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότη τα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαιρούνται: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 § 6). Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Κυδωνίας αριθ 29 και ειδικότερα στην υπηρεσία τμήμα προσωπικού, αρμόδια κ Καλογερίδου Αικατερίνη) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Τελευταία μέρα κατάθεσης αιτήσεων είναι η Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2006 (Δήμος Χανίων - Γραφείο Προσωπικού, Τηλ: 28210-92000) Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 § 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. 4. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 5. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα. 7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών, πιστοποιητικό της Οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 3454/2006) 8. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας πρόσφατης έκδοσης ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο. Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 § 5 Ν.2647/1998). Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δυο τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού την Πέμπτη 24/8/2006 και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ