Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2007 | 13/08/2008 07:08

9/10/07, Προκήρυξη για την πλήρωση μιας(1) θέσεως με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός ( 1 ) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ενός ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΣΟΒΑΤΖΗΣ) ΔΕ Αναλυτικά η προκήρυξη