Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2007 | 06/08/2008 10:08

20/3/07, Προκήρυξη πρόσληψης 3(τριών) υπαλλήλων κλάδου ΔΕ(Διοικητικού) από το Δήμο Χανίων

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Δήμος Χανίων μετά την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 13152/24-8-2006 Εγκριτικής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1352/14-9-2006 με την υπ’ αριθμ 2421+2378/8-3-2007 νεότερη του ιδίου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 364/16-3-07 τεύχος Β΄, και αφορούν την υπ΄ αριθμ. 465/5-7-2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Μίσθωσης ΄Έργου οκτώ ( οκτώ ) μηνών 3(τρεις) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ(Διοικητικού). Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί είναι η καταγραφή και η καταχώρηση των αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών μέσω του νέου ηλεκτρονικού μηχανογραφικού συστήματος στο Γραφείο Αλλοδαπών του Δήμου Χανίων, μετά την εφαρμογή του Νόμου 3386/2005 που αφορά την είσοδο και διαμονή των παραπάνω υπηκόων. ΔΙΚ/ΚΑ: 1.Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Γ)-Απολυτήριος τίτλος: -Ενιαίου Λυκείου ή -Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων β) Οικονομίας γ) Βιβλιοθηκονομίας ή -Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Δ)Άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής 2. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ στα αντικείμενα α) Επεξεργασίας Κειμένων β)Υπολογιστικών Φύλλων γ) Υπηρεσιών Διαδικτύου Η απόδειξη της γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αποδεικνύεται με πιστοποιητικά πληροφορικής που εκδίδονται από φορείς που πιστοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ (ECDL Start-ECDL Core etc.) ή με τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής. 3. Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ή DELF 1ER DEGRE UNITES A1,2,3,4 ή ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF) Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων θα είναι από 21/3/2007 έως και 28-3-2007 Tα δικ/κά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29-ΧΑΝΙΑ.