Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2007 | 05/08/2008 01:08

4/1/07, Πρόσληψη 3 υπαλλήλων κλάδου (ΔΕ) με σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Δήμος Χανίων προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Μίσθωσης ΄Έργου 1(ενός έτους) μετά την υπ΄ αριθμ. 465/5-7-2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. 13152/29-8-2006 Εγκριτική του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ,η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1352/τεύχος Β΄14-9-2006 3(τρεις) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ(Διοικητικού) Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί είναι η καταγραφή και η καταχώρηση των αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών μέσω του νέου ηλεκτρονικού μηχανογραφικού συστήματος στο Γραφείο Αλλοδαπών του Δήμου Χανίων, μετά την εφαρμογή του Νόμου 3386/2005 που αφορά την είσοδο και διαμονή των παραπάνω υπηκόων. ΔΙΚ/ΚΑ: 1.Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Γ)-Απολυτήριος τίτλος: -Ενιαίου Λυκείου ή -Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων β) Οικονομίας γ) Βιβλιοθηκονομίας ή -Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Δ)Άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής 2. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ στα αντικείμενα α) Επεξεργασίας Κειμένων β)Υπολογιστικών Φύλλων γ) Υπηρεσιών Διαδικτύου Η απόδειξη της γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αποδεικνύεται με πιστοποιητικά πληροφορικής που εκδίδονται από φορείς που πιστοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ (ECDL Start-ECDL Core etc.) ή με τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής. 3. Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ή DELF 1ER DEGRE UNITES A1,2,3,4 ή ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF) Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων θα είναι από 4/1/2007 έως 10-1-2007 Tα δικ/κά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29-ΧΑΝΙΑ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ