Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2007 | 08/08/2008 10:08

20/6/07, Πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής με δίμηνη σύμβαση εργασίας

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Χανίων (Δ.Α.Ο.Χ.) 1. με την υπ''αριθμόν 19/2007 απόφαση του Δ.Σ. 2. την υπ΄αριθμ. 5428/15-6-2007 έγκριση της Περιφέρειας Κρήτης Δ/νση Τ.Α. & Δ/νσης Ν. Χανίων. 3. το Ν. 3146/2003 4. το Π.Δ. 410/95 Προκειμένου να λειτουργήσει τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αθλητικό - Οικολογικό Σχολείο" κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2007 θα προσλάβει , 9 καθηγητές Φυσικής Αγωγής με δίμηνη σύμβαση . Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών , να είναι άνεργοι και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη , υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Θα προτιμηθούν οι άνεργοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 21/6/2007 και ώρα 14.00 στα γραφεία του Δ.Α.Ο.Χ.στο Κλειστό Γυμναστήριο του Κλαδισού, τηλ. 28210 99236 , fax.28210 97741. Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι παραμένει άνεργος και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή. Β. Αμέσως μετά την επιλογή ,οι Κ.Φ.Α. που επιλέχθηκαν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Eπικυρωμένη Φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας. 2) Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ (για απόκτηση πτυχίου στην αλλοδαπή). 3) Φωτοτυπία επικυρωμένη (εμπρός και πίσω)της αστυνομικής ταυτότητας. 4) Τυχόν Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. 5) Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει). Ο πρόεδρος του ΔΑΟΧ Γεώργιος Ζουμαδάκης