Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008 | 09/06/2008 01:06

09/06/2008, Πρόσληψη με σύμβαση Μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα 3,5 μηνών ενός Ιατρού κλάδου ΠΕ15

Ημερομηνία: 9 Ιουν 2008

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Χανίων προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Μίσθωσης ΄Έργου, για χρονικό διάστημα 3,5 μηνών περίπου, μετά την υπ'' αριθμ. 323/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. 6867/12-7-2007 Εγκριτική του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1344/31-7-2007 τεύχος Β΄, 1(ένα) Ιατρό κλάδου ΠΕ15.
Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί είναι οι συνταγογραφήσεις σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου θα είναι στο κτίριο του παλιού Νοσοκομείου Χανίων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής
Β) Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος
Γ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (νυν Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται ή ότι ο υποψήφιος απαλλάχτηκε νόμιμα.
Δ) Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας Παθολόγου. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη της θέσης με ειδικότητα Ιατρού Παθολόγου δύναται η κάλυψη της θέσης να γίνει από Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Ιατρό Άνευ Ειδικότητας
Ε) Βεβαίωση Ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων θα είναι από 9-6-2008 έως και την 13-6-2008. Tα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

A/A
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Θέμα: Ανακοίνωση

Εκδότης: Δήμος Χανίων