Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008 | 03/10/2008 02:10

3/10/08, Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Χανίων με σύμβαση Μίσθωσης ΄Έργου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Χανίων προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Μίσθωσης ΄Έργου 1(ενός έτους) μετά την υπ΄ αριθμ. 48/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. 8809/28-8-2008 Εγκριτική του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ,η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1895/τεύχος Β΄17-9-2008 2(δύο) υπαλλήλους: ο ένας κλάδου ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών και ένας κλάδου ΔΕ (Διοικητικών).

Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί είναι η υποστήριξη στο έργο του Εθνικού Δημοτολογίου , ήτοι προσθήκη στοιχείων και εκκαθάριση των διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων που φέρονται εγγεγραμμένοι σε δύο διαφορετικούς Δήμους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών, θέση μία (1)

1. Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από το 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ( πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής )ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας -Αρχαιολογίας -Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μεσογειακών Σπουδών ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου ,είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ( από το 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από το 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας*

*Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:

α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α) , όπως ισχύει κάθε φορά και

β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , που έχουν αποκτηθεί σε χώρες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α).

1.Β) Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ στα αντικείμενα:

α) Επεξεργασίας Κειμένων

β)Υπολογιστικών Φύλλων

γ) Υπηρεσιών Διαδικτύου

Η απόδειξη της γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αποδεικνύεται με πιστοποιητικά πληροφορικής που εκδίδονται από φορείς που πιστοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ (ECDL Start-ECDL Core etc.) ή με τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής.

 

Για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών , θέση μία (1)

2.Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή

Β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

-Απολυτήριος τίτλος:

-Ενιαίου Λυκείου ή

-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων:

α) Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων

β) Οικονομίας

γ) Βιβλιοθηκονομίας ή

-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή

Άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

2. Β) . Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ στα αντικείμενα

α) Επεξεργασίας Κειμένων

β)Υπολογιστικών Φύλλων

γ) Υπηρεσιών Διαδικτύου

Η απόδειξη της γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αποδεικνύεται με πιστοποιητικά πληροφορικής που εκδίδονται από φορείς που πιστοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ (ECDL Start-ECDL Core etc.) ή με τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής.

 

Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων θα είναι από 6/10/2008 έως 10-10-2008

Tα δικ/κά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29-ΧΑΝΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ