Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008 | 17/04/2008 01:04

15/01/2008, Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Ιατρού κλάδου ΠΕ15 με σύμβαση Μίσθωσης ΄Έργου για 1 (ένα) έτος.

 

Διενεργών Οργανισμός:
Δήμος Χανίων

Ημερομηνία Προκύρυξης Διαγωνισμού:
15 Ιαν 2008

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Δικαιολογητικών:
22 Ιαν 2008

Περίληψη Προκύρηξης:
Αρ.Πρωτ. 1722
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Δήμος Χανίων προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Μίσθωσης ΄Έργου 1 (ένα) έτος μετά την υπ΄ αριθμ. 412/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. 6154/27-6-2007 Εγκριτική του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2489/31-12-2007 τεύχος Β΄, 1(ένα) Ιατρό κλάδου ΠΕ15.
Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί είναι η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον Εργοδότη σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Επίσης ο ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων, η μέριμνα για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και η επίβλεψη και συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής
Β) ΄Αδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος
Γ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (νυν Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται ή ότι ο υποψήφιος απαλλάχτηκε νόμιμα.
Δ) Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας Ιατρού Εργασίας. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη της θέσης με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας δύναται η κάλυψη της θέσης να γίνει από Παθολόγο ή Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Ιατρό ΄Ανευ Ειδικότητας
Ε) Βεβαίωση Ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων θα είναι από 17/1/2008 έως και την 22 -1-2008. Tα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Α/Α
ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΛΛΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
Γραφείο Προσωπικού Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 τηλ.2821092000 εσωτ.129