Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011 | 31/12/2010 09:12

20/12/2010, Αποτελέσματα της υπ΄ αρ. 02/2010 ΣΜΕ για την πρόσληψη τριών εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Στα Χανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 497/2010 απόφαση Δημάρχου Χανίων προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ.’ αριθμ. Σ.Μ.Ε. 2/2010 ανακοίνωσης του Δήμου Χανίων για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών ( 3 ) εργατών καθαριότητας διάρκειας έως 10 μήνες για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Χανίων    προκειμένου  να αναρτηθούν.

 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1.  Βούρβαχης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Χανίων       ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Σεβαστή Πολυχρονάκη, κλάδου ΠΕ11 βαθμού Β΄ ΜΕΛΟΣ
  3. Δημήτριος Σασλής, κλάδου ΔΕ38 βαθμού Α΄        ΜΕΛΟΣ

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Σαράντο Βόλτση, κλάδου ΠΕ10 βαθμού Β΄, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

 Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα της ειδικότητας και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,

  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

1.      Ονομαστικός πίνακας

2.      Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας

3.      Πίνακας Διοριστέων