Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011

20/6/2011, Πρόσκληψη Προσωπικού 6 Ατόμων Κλάδου ΔΕ με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για τις Έκτακτες Ανάγκες του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Χανίων

20.06.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

 Για  την   πρόσληψη προσωπικού 6 ατόμων κλάδου ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ώρες) διάρκειας δύο (2) μηνών για τις έκτακτες ανάγκες του γραφείου Τουρισμού του Δήμου Χανίων

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες

2.    Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

                                ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να έχουν:

 α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή − Απολυτήριος τίτλος:

− Ενιαίου Λυκείου ή − Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:  Διοικητικών Υπηρεσιών− Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων:  Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή Υπαλλήλων Διοίκησης ή Εμπορικών Επιχειρήσεων ή −Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

β) Καλή γνώση της αγγλικής με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου  CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω  ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5  έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Κυδωνίας αριθ 29 και ειδικότερα στο Τμήμα προσωπικού,  αρμόδια  (κα Ελληνάκη Αμαλία) από Πέμπτη 23/6/2011 έως και Τρίτη 28/6/2011.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

1.      Τίτλο σπουδών

2.      Τίτλο ξένης γλώσσας

3.      Βιογραφικό Σημείωμα

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,     δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του  έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 

                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

                                                                                         ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ