Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011

31/1/2011, Γνωστοποίηση Δήμου Χανίων για Πρόσληψη Τριών (3) Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών ή Ειδικών Συμβούλων

31.01.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 09:01

Χανιά  28/01/11

   Αρ.Πρ:  5647

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2007 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του Ν. 3584/2007

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

4. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 55 Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010

Γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη τριών (3) Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών ή Ειδικών Συμβούλων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους στα άρθρα 11-17 του Ν. 3584/07.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής  ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιότητες του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

Α) Αίτηση

Β) Βιογραφικό Σημείωμα

Γ) Τίτλο Σπουδών σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο

μέχρι τις 04/02/2011, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χανίων (τηλ. 28213 41634) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

   Ο Δήμαρχος Χανίων

Εμμ. Σκουλάκης