Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011 | 04/10/2011 03:10

04/10/2011, Αποτελέσματα προκήρυξης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Από το Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι, στις 3/10/2011, αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και οι πίνακες επιτυχόντων  της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2011 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έξη (6) ατόμων των ειδικοτήτων: ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας (ένα άτομο), ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (δύο άτομα) και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (τρία άτομα).

 

Κατά των πινάκων επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά από την επόμενη ημέρα ανάρτησής τους.

 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6 Αθήνα Τ.Θ. 14307, ΤΚ 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου πενήντα ευρώ (50 €), που εκδίδεται από Δ.Ο.Υ.

 

Πίνακας κατηγορίας ΥΕ 2011

Πίνακας κατηγορίας ΔΕ 2011

Πίνακας κατηγορίας ΤΕ 2011

Επιτυχόντες ΥΕ 2011

Επιτυχόντες ΔΕ 2011

Επιτυχόντες ΤΕ 2011