Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2012 | 04/07/2012 08:07

04/07/2012, Πρόσληψη Προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Κατασκηνώσεων στην περιοχή Καλαθά Χανίων.

 

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ» ΧΑΝΙΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Χανίων

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006
 3. Το άρθρ. 21 του ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Την με αριθμό 592/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης στην περιοχή Καλαθά Χανίων, η οποία θα λειτουργήσει για δύο κατασκηνωτικές περιόδους, ήτοι από 20-29/07/2012 (για παιδιά) και από 02-11/08/2011 (για Αμ.Ε.Α.).
 5. Τα με αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.61750/18-6-2012 & Π1β/Γ.Π. οικ.61752/18-6-12 έγγραφα Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Γενική Δ/νση Πρόνοιας
 6. Την με αρ. πρωτ. Π4/Γ.Π./ΓΠοικ. 61681/18-6-12 ΚΥΑ περί κατανομής θέσεων προσωπικού
 7. Την με αρ. πρωτ. Π1β/Γ.Π./οικ. 37261/6-4-12 ΚΥΑ περί ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων σε Δήμους
 8. Την με αριθμό πρωτ. 1248/28-6-2012 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 2 περιπτ. ιε΄ του ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
 10. Το από 20-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου περί ύπαρξης πιστώσεων.
 11. Το με αρ. πρωτ. 48761/19-06-12 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας Αμεα & Ισότητας
 12. Τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκήνωσης.
 13. Την 209/2012 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα ενός (41) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Συντονιστές

1

Απόφοιτοι Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών και απόφοιτοι Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Κατασκηνώσεων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Από 17/07/12 έως 01/08/12

Επιμελητές

3

Απόφοιτοι τουλάχιστον Β’ Λυκείου ή Ε τάξης Εξαταξίου Γυμνασίου και απόφοιτοι Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων με απολυτήριο Β’ Λυκείου ή Ε’ τάξης Εξαταξίου Γυμνασίου και ευδόκιμη κατασκηνωτική  εμπειρία.

Από 17/07/12 έως 01/08/12

Ειδικοί Συνεργάτες - Ψυχαγωγοί

3

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

(α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

(β) ΤΕΕΦΑ

(γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

(δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

(ε) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών

(στ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων αποφοίτων Ι.Ε.Κ Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου και εμπειρία σε θέματα ψυχαγωγίας.

Από 17/07/12 έως 01/08/12

Ειδικοί Συνεργάτες- Χειροτεχνίας

2

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

(α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

(β) ΤΕΕΦΑ

(γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

(δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

(ε) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών

(στ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων αποφοίτων Ι.Ε.Κ Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου και εμπειρία σε θέματα χειροτεχνίας.

Από 17/07/12 έως 01/08/12

Γυμναστές

2

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ΑΕΙ, ΤΕΕΦΑ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη φοιτητών του τμήματος Φυσικής Αγωγής ΑΕΙ.

Από 17/07/12 έως 14/08/12

Ομαδάρχες

11

Απόφοιτοι τουλάχιστον Α’ τάξης Λυκείου ή 4ης τάξης παλαιού τύπου Γυμνασίου και απόφοιτοι Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Κατασκήνωσης ή ευδόκιμη εμπειρία.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη απόφοιτων τουλάχιστον Α’ τάξης Λυκείου ή 4ης τάξης παλαιού τύπου Γυμνασίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 16 ετών και άνω.

Από 17/07/12 έως 01/08/12

Διαχειριστές

1

Πτυχίο οικονομικών Επιστημών ή δημόσιας διοίκησης. Σε περίπτωση Έλλειψης αιτήσεων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι Τ.Ε. Στελεχών Λογιστικής.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή Εξαταξίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία στο αντικείμενο.

Από 17/07/12 έως 14/08/12

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Βοηθ. Διαχειριστές

1

Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής οικονομικής κατεύθυνσης και ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων με απολυτήριο Ι.Ε.Κ., Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου και ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία στο αντικείμενο.

Από 17/07/12 έως 14/08/12

Αποθηκάριοι

1

Απόφοιτοι Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών και με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου, Ι.Ε.Κ. ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Από 17/07/12 έως 14/08/12

Γιατροί

1

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και κατά προτίμηση παιδίατρος. Ο Ιατρός υποχρεούται να παρευρίσκεται καθημερινά στους χώρους της «Παιδικής Εξοχής Καλαθά»

Από 17/07/12 έως 01/08/12

Νοσοκόμοι

1

Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων με πτυχίο Μ.Τ.Ε.Ν.Σ., Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχης ειδικότητας ή άλλης ισότιμης σχολής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Από 17/07/12 έως 14/08/12

Μάγειροι

1

Απόφοιτος της Κατώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Μαγειρικής Τέχνης.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία στο αντικείμενο.

Από 17/07/12 έως 14/08/12

Βοηθ. Μαγείρων

1

Απόφοιτος της Κατώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Μαγειρικής Τέχνης.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Από 17/07/12 έως 14/08/12

Οδηγοί

1

Απόφοιτος ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή απόφοιτος ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου (πτυχίο Α'' ή Β'' κύκλου σπουδών) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας και κατέχει

ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) που διαθέτουν ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών.

Από 17/07/12 έως 01/08/12

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ειδικοί Τεχνίτες

1

Απόφοιτος της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/83, ειδικότητας ηλεκτροτεχνίτη, ΙΕΚ, ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και άσκηση επαγγέλματος.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων αναγνωρισμένης κατώτερης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα προσόντα αυτά γίνονται δεκτοί υποψήφιοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Από 17/07/12 έως 01/08/12

Εργάτες (άνδρες)

3

Δεν απαιτούνται προσόντα.

Από 17/07/12 έως 14/08/12

Εργάτριες (γυναίκες)

5

Δεν απαιτούνται προσόντα.

Από 17/07/12 έως 14/08/12

Φύλακας

1

Δεν απαιτούνται προσόντα.

Από 17/07/12 έως 14/08/12

Ναυαγοσώστης

1

Επαγγελματίας Ναυαγοσώστης

Από 20/07/12 έως 11/08/12

ΣΥΝΟΛΟ

41

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (εκτός των ομαδαρχών που πρέπει να έχουν ηλικία από 16 ετών και άνω).
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1.       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,    δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του  έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για την ισοτιμία, αντιστοιχία  ισχύουν και γίνονται δεκτοί (μεταφρασμένοι).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, (1ος όροφος γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού, (πληρ. Καψωμενάκη Ελένη & Κουφάκης Στέλιος, τηλ. 28213 41690), έως και την Τετάρτη 11/7/2011.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακα Ανακοινώσεων).

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο.