Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 03/02/2014 02:02

03/02/2014, Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (ΣΟΧ 1/2014, αρ. πρωτ. 31/03-01-2014).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2014 (αρ. πρωτ. 31/03-01-2014) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται το πλήθος των θέσεων ανά ειδικότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Χανιά

ΥΕ Εργατών (για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης)

8 μήνες

8

102

Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Χανιά

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

8 μήνες

2

103

Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Χανιά

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων

8 μήνες

2

104

Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Χανιά

ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών οχημάτων (Μηχανοτεχνίτης)

8 μήνες

1

105

Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Χανιά

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (αποφρακτικά) (Ομάδα Ι΄ Τάξη Β΄)

8 μήνες

2

106

Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Χανιά

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (αποφρακτικά) (Ομάδα Ι΄ Τάξη Γ΄)

8 μήνες

1

107

Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Χανιά

ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (Γ΄ειδικότητας)

8 μήνες

3

 

Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Χ.