Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 19/09/2014 02:09

19/09/2014, Ανακοίνωση για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χανίων.


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15 και Αρπακουλάκιδων, Τ.Κ.73300 Μουρνιές, Χανιά απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού, υπόψιν κου Πέτρου Ζησάκη (τηλ. επικοινωνίας:28210-36287).


Περίληψη προκήρυξης ΣΟΧ 2