Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 17/11/2014 10:11

17/11/2014, Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014
 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Κυδωνίας 29 Χανιά Τ.Κ. 73135, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Φουντουλάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2821341627).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από Τρίτη 18/11/2014 έως και Πέμπτη 27/11/2014

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ