Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 17/12/2014 02:12

15/12/2014, Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για τις έκτακτες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 136/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 86 και 149 του Ν.3463/2006

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/94 , 206 του Ν.3584/2007 και τις διατάξεις των Νόμων 3812/2009, 3870/2010,4057/2012,4071/2012,4257/2014

 5. Τις με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 53454-2-2005 , οικ. 8907/14-2-2007 , οικ. 43118/31-7-2007 , οικ. 23440/12-6-2012 και οικ. 16326/23-4-2014 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών

 6. Την υπ΄αριθμ. 71/2014 απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Γηροκομείου που αφορά την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου η οποία εγκρίθηκε με την όμοια 3049/12-12-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 7. Τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για τις έκτακτες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου, και συγκεκριμένα:

Α) Ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα Διοικητικού υπαλλήλου

Β) Τεσσάρων (4) ατόμων με την ειδικότητα Βοηθού Μαγείρου

Γ) Τριών (3) ατόμων με την ειδικότητα Βοηθού Νοσοκόμου

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

 2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ Διοικητικοί)

-Δίπλωμα Επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας & Διοίκησης)

ή

- Πτυχίο Α΄ή Β΄κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

ή

-Απολυτήριος τίτλος :

-Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :

α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων

β) Οικονομίας

γ)Βιβλιοθηκονομίας ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων :

α) Ξενοδοχιακών Επιχειρήσεων,

β)Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών,

γ)Υπαλλήλων Λογιστηρίου,

δ)Υπαλλήλων Διοίκησης

ε)Εμπορικών Επιχειρήσεων ή

Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή

Άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Β. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ Βοηθοί Νοσοκόμων)

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή−τριας

2. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής

Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών

Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γ. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας)

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976−1977 έως και 1979−1980 θα γίνονται δεκτοί.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας έως και την Παρασκευή 19/12/2014 από ώρες 10.00 έως 14.00

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.

 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραπεμφθεί, γ) ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματα τους και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερεις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία ( συμπεριλαμβανομένων και των πρώην Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου. Νέας Κυδωνίας, Θερίσσου, Σούδας, Κεραμιών, Ελ. Βενιζέλου) και οι με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα (υπολογίζονται οι συμβάσεις που ξεκίνησαν μετά τις 19-7-2004, ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. 164/2004).

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η τυχόν δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Γραφείο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (Πίνακας Ανακοινώσεων).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

Γεώργιος ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Π.Δ.164

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 2190

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 16 Υ.Κ.