Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014

18/02/2014, Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΜΕ 1/2014 με σύμβαση μίσθωσης έργου στη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.

18.02.2014 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης, που εδρεύει στα Χανιά του Νομού Χανίων, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Έδρα του Δήμου (Δ.Ε. Χανίων)

ΠΕ Mηχανολόγος Μηχανικός

12 μήνες

1

102

Έδρα του Δήμου (Δ.Ε. Χανίων)

ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής

12 μήνες

1

 

Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2014 Δ.Ε.Υ.Α.Χ.