Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 07/11/2014 02:11

7/11/2014, Πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Χανίων

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2007

2.Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του ν. 3584/2007

3.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010

4.Τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812, Τεύχος Β, 12-12-2011).

5.Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής καιΥγείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Α. Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν.3584/07).2) Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.3) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σεσυνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις καισημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης ήτοι σε φορείς διαμόρφωσης καιυλοποίησης κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας καθώς και στη διοίκηση κοινωφελών μονάδων ή/καιμονάδων υγείας. 4). Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.5). Επιθυμητή η καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις,γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές (Οικονομική, Εκτελεστική κ.λπ.) του Δήμου ανάλογα μετις αρμοδιότητές του.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλλουν:

α) Αίτηση

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

γ) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας

δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο

ε) Η εμπειρία /ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το αρθ. 8 τουν.1599/1986 ,στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της ειδίκευσης του και να αποδεικνύονταιμε επισυναπτόμενα έγγραφα (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ,δημοσιεύσεις κ.λ.π)

Δ. Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την Παρασκευή 14/11/2014 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Ανάπτυξης ΑνθρώπινουΔυναμικού (Γραφείο προσωπικού, στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, τηλ.Επικοινωνίας: 2821341670 ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μαςστην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνιάς 29, Τ.Κ. 73135 – Χανιά, απευθύνοντας την στο ΤμήμαΑνάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ