Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 03/10/2014 02:10

3/10/2014, Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου στον τομέα των οικονομικών

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2007

2.Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του ν. 3584/2007

3.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010

4.Τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812, Τεύχος Β, 12-12-2011).

5.Την ανάγκη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου στον τομέα των οικονομικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Α. Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Οικονομολόγου-Μελετητή

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07).

2) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής στον τομέα των οικονομικών επιστημών.

3)Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης ήτοι τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οικονομικών και αναπτυξιακών μελετών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

4).Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.

5). Επιθυμητές οι επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις.

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του και ειδικότερα να συντάσσει μελέτες οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, να συντονίζει την τεκμηρίωση και υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα κ.λπ.. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές (Οικονομική ,Εκτελεστική κ.λ.π) του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητες του.

 

Β) Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη – Οικονομολόγου

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1)Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07).

2)Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής στον τομέα των οικονομικών επιστημών.

3)Επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

4)Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης ήτοι τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

5) Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας και πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

6) Επιθυμητές οι επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του και ειδικότερα στην έρευνα, τεκμηρίωση και διατύπωση προτάσεων για την εξοικονόμηση πόρων και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές (Οικονομική ,Εκτελεστική κ.λ.π) του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητες του.

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλλουν:

α) Αίτηση

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

γ) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας

δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο

ε) Η εμπειρία /ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου , κατά το αρθ. 8 του ν.1599/1986 ,στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της ειδίκευσης του και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ,δημοσιεύσεις κ.λ.π)

Δ. Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 10/10/2014 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας: 2821341670 ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνιάς 29, Τ.Κ. 73135 – Χανιά, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

. Ο Δήμαρχος Χανίων

Αναστάσιος Βάμβουκας