Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 25/02/2014 02:02

25/02/2014, Πίνακες αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τη ΣΟΧ 1/2014

Κάλυψη τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και συγκεκριμένα: 1 ΔΕ Τεχνίτης Σιδηρουργός, 1 ΔΕ Τεχνίτης Ξυλουργός και 1 ΔΕ Τεχνίτης Πλακάς

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.