Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

05/12/2019, Ανάρτηση πινάκων για την Πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

05.12.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

Σήμερα αναρτήθηκαν οι Πίνακες για την Πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., έως οκτώ (8) μήνες στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για την περίοδο 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο δημοτικό κατάστημα,  ήτοι από 6/12/2019 έως και 16/12/2019 ημέρα Δευτέρα.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης