Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019 | 05/12/2019 01:12

05/12/2019, Ανάρτηση πινάκων για την Πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Σήμερα αναρτήθηκαν οι Πίνακες για την Πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., έως οκτώ (8) μήνες στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για την περίοδο 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο δημοτικό κατάστημα,  ήτοι από 6/12/2019 έως και 16/12/2019 ημέρα Δευτέρα.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης