Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2019

28.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και απόρριψης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2019 (υπ'αριθμ. 2489/17-1-2019 Ανακοίνωση το Δήμου Χανίων).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ήτοι μέχρι 9-9-2019, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ

ΠΙΝΑΚΕΣ