Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

13/06/2019, Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

13.06.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών συνολικά 9 ατόμων, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΕ  Οδηγών (Γ΄ή Δ’ κατηγορίας)              

2

4 μήνες

ΔΕ Χειριστή γερανοφόρου οχήματος (αρπάγη)

1

4 μήνες

YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων   

6

4 μήνες

 

α) Εν ελλείψει οδηγών με δίπλωμα Γ' ή Δ’ κατηγορίας, μπορεί να προσληφθεί αντίστοιχος αριθμός Οδηγών με δίπλωμα Β' κατηγορίας.

β) Το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει εργαλεία χειρός και μικρά μηχανήματα, όπως αλυσοπρίονα με ή χωρίς κοντάρι. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό (δασολόγο ή γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07 και να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στο Δήμο Χανίων .

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση