Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

13/06/2019, Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

13.06.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

Ο Δήμος Χανίων

ανακοινώνει

την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών συνολικά 1 ατόμου, το οποίο θα απασχοληθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας & ΑΜΕΑ και Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού, κατά κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΕ Διοικητικού

1

4 μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07 και να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στο Δήμο Χανίων.

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση