Είσοδος      |     
Ενημέρωση
ΣΦΗΟ

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)

10.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:27

Tο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) αφορά στην ανάπτυξη ενός δικτύου δημοσίως προσβάσιμων σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων(Η/Ο) για την εξυπηρέτηση/επαναφόρτιση των διάφορων τύπων ηλεκτρικών οχημάτων (επιβατικά Ι.Χ., δίκυκλα, ποδήλατα, ΕΔΧ ΤΑΞΙ, λεωφορεία, κ.α.) που προβλέπεται να κυκλοφορούν στο Δήμο τα επόμενα χρόνια.

1)Η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο αποτελεί υποχρέωση των Δήμων της Χώρας με βάση τον Ν. 4710/2020 και χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο (Απόφαση Ένταξης) .

2)Εκπονείται σύμφωνα με τις Διατάξεις ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας(ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Χανίων εκπόνησε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Χανίων.

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Έκθεση Διαβούλευσης 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Χανίων

Χάρτης

Απόφαση Έγκρισης ΣΦΗΟ Δήμου Χανίων

 

Αρχεία

  1. Απόφαση Ένταξης
  2. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
  3. Έκθεση Διαβούλευσης
  4. Τελικό Σχέδιο ΣΦΗΟ Δήμου Χανίων
  5. Χάρτης
  6. Απόφαση Έγκρισης ΣΦΗΟ