main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

07/09/2015, Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης & Δικτυακού Εξοπλισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού και για τις ομάδες 1,3,4,5 και 6, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93).

Η προμήθεια «Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού» εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης προβλεπόμενων στην πρόταση χρηματοδότησης της πράξης  με τίτλο «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων παρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ)», ενεργειών 4.4 «Ολοκλήρωση Εξοπλισμού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης» και 4.5 «Ολοκλήρωση Δικτυακού Εξοπλισμού». Η παραπάνω πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου 2007-2013», η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας  είναι τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (32.399,42€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  και αποτελείται από πέντε (5) ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: «Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης, (προϋπ/μού 11.686,22 € με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 3 :«Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων», (προϋπ/μού 5.485,80€με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 4 :«Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών», (προϋπ/μού 6.888,00€με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 5:«Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος», (προϋπ/μού 7.011,00€με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 6: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»,  (προϋπ/μού 1.328,40 € με ΦΠΑ)

            Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ή να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα του διαγωνισμού, την Παρασκευή, 25/09/2015 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν ή θα αποσταλλούν οι προσφορές είναι: Δήμος Χανίων, Οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ: 73135, Χανιά Κρήτης. Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.        

            Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η Παρασκευή, 25/09/2015 και ώρα 11:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).    

            Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.  

            Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος καταθέτει προσφορά.            

            Η αναλυτική διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, www.chania.gr/Προκηρύξεις-Διαβουλεύσεις.    

            Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται από το Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας και Οργάνωσης του Δ.Χανίων, στο τηλέφωνο 28213 41643, ενώ η διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων και την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Παράρτημα Α -Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

Παράρτημα Β – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ – Φύλλα Συμμόρφωσης

 

logo imageσυμβαίνει

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 18/12/2019
Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/12/2019
“Χριστούγεννα στα Περιβόλια”: 13 – 15/12 πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις για όλους
"Το νου σας.... έρχονται οι Καλικάντζαροι!". Στις 14/12/2019, στο Χαζίρειο, Αγίας Μαρίνας
«Χαίρουσα η κτίσις αγάλλεται…»: Στις 19/12/2019 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων την 16η Δεκεμβρίου 2019
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»