main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

21/04/2015, Προμήθεια υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων

 ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

     1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν. 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2015 που προβλέπει πίστωση 9.000,00€ στον Κ.Α. 35-6633.003 για την βιολογική καταπολέμηση εντόμων.

    6.  Την υπ΄ αριθμό Α-605/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

    7.  Την υπ' αριθμό 199/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της  προμήθειας υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων.

    8.  Την υπ’ αριθμό 338/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-6633.003 για την ανωτέρω προμήθεια.

    9.  Την υπ’ αριθμό 20609/2015 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας.

10.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

11.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων, συνολικού  προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%   ως έξης :

 

Περιγραφή Είδους

Μον. Μέτρησης

(τεμ)

Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α.

Μερικό Σύνολο

(χωρίς Φ.Π.Α)

Anthocoris Memoralis 500 τέλεια έντομα ανα τεμάχιο

35

88,50€

3.097,35€

Φ.Π.Α. 13%

    402,65€

Γενικό Σύνολο

 3.500,00€

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων.

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι οποίες εξαρτώνται από τις εντομολογικές προσβολές.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 23 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων». 

 

 

 

logo imageσυμβαίνει

Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για τους εκτελεσθέντες κατά τη Μάχη της Κρήτης στα Περβόλια: Στις 19 & 20/6/2020
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021