main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

7/5/2015, Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, υπ' όψιν της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, έως και την Παρασκευή 08 Μαίου 2015 και ώρα 15:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων -οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας καυσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 88.100 ευρώ.

Η παραπάνω προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χανίων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο μηνών με αυτοδίκαιη λύση της μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού (με την υπογραφή σύμβασης), χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση στον προμηθευτή, ενώ η έναρξη αυτής θα γίνει το πολύ μέχρι τις 19-05-2015 (ημερομηνία λήξης τρέχουσας σύμβασης για τα καύσιμα). Επίσης θα προβλεφθεί όρος στην σύμβαση σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος δεν θα είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίμων που θα περιλαμβάνει η σύμβαση.

Οι ποσότητες και οι προδιαγραφές των καυσίμων είναι οι παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ: « Καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων»

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23%

ΒΕΝΖΙΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

8.489,63 λτ

14.602,17 €

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

52.126,11 λτ

73.497,83 €

ΣΥΝΟΛΟ

88.100,00 €

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που

ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων προς

προμήθεια (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), θα είναι εκείνα των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών

Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο

του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την

Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 316/2010/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β 501/2012) και την ΥΑ 460/2009/2010 (ΦΕΚ Β 67/2010), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ Β

1730/2001), την ΚΥΑ 30/2005 (ΦΕΚ Β 1415/2006), καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους.

Επίσης:

α) Το πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά

σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

1

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. Σε καμία περίπτωση δεν

επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Τα καύσιμα θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζονται στις κοινές Υπ. Αποφάσεις 467/2002

(ΦΕΚ Β 1531/2003) και 468/2002 (ΦΕΚ Β 1273/2003) και 284/2006 (ΦΕΚ Β 1736/2007), όπως ισχύουν, και

θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο

της παραπάνω προμήθειας. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλη την ποσότητα

του είδους που συμμετέχει και αναφέρεται παραπάνω

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό

έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό

Χανίων για τα υγρά καύσιμα.

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων

μηχανημάτων των Φορέων Προμήθειας θα γίνεται ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών,

τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του Δ Χανίων

από αντλίες που θα βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δ Χανίων.

Ο (ή έκαστος) προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό

5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται το ΦΠΑ (για το ποσό που συμμετέχουν), δηλαδή 3.581,30 € με λήξη τουλάχιστον δύο μήνες μετά την λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Μ. Κοτζαμιχάλης

Τεχνική έκθεση

logo imageσυμβαίνει

Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού για παιδιά Δημοτικού, στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου
Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου: Στο Δήμο Χανίων
Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 25/10/2019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: Έως τις 20/11/2019
«Η ψυχική υγεία στην εφηβεία»: Στις 24/10/2019 στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου
Ενημερωτική Ημερίδα - Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Χανίων: Στις 23/10 στο ΤΕΕ - ΤΔΚ
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 21/10/2019
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Ανοιχτό για το κοινό το Φρούριο “Κουλές” της Απτέρας κάθε Κυριακή για τον μήνα Οκτώβριο
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Εγγραφές στην Παιδική Χορωδία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά