main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

22/07/2016, Εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης( ΠΕΑ) για το σχολικό συγκρότημα «6ο Γυμνάσιο, 4ο Λύκειο, Εσπερινό Γυμνάσιο, Εσπερινό Λύκειο Χανίων»

                                                                    Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
  4. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 4.907,70€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 30-6117.009 για «Έκδοση πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Δ.Ε. Χανίων».
  5. Την υπ΄ αριθμ Α-789/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης που δεσμεύει πίστωση ποσού 4.907,70€ σε βάρος του  Κ.Α. 30-6117.009.
  6. Την υπ΄ αριθμό 458/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 4.907,70€ στον Κ.Α. 30-6117.009
  7. Την υπ’ αριθμό 31843/2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  8. Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI

 

        Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 4.907,70 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

        Η εργασία  αφορά στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το σχολικό συγκρότημα «6ο Γυμνάσιο, 4ο Λύκειο, Εσπερινό Γυμνάσιο, Εσπερινό Λύκειο Χανίων» που βρίσκεται στη συμβολή  των οδών Εμμανουήλ Μουντάκη 1, Παντελή Πρεβελάκη, Χατζηαγγελή και Ρήγα Φεραίου, στο Ο.Τ. Γ778, στην περιοχή Αμπεριά της Δ.Ε. Χανίων του  Δήμου.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων περί Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων, επιθεωρήσεων λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού με σκοπό τον καθορισμό μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς επίσης ότι απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτήριο ή τμήματα αυτού εφόσον: α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση υπήρξε με οποιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β΄ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, η εργασία αυτή πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 29 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για το σχολικό συγκρότημα «6ο Γυμνάσιο, 4ο Λύκειο, Εσπερινό Γυμνάσιο, Εσπερινό Λύκειο Χανίων».

 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ


#Ανακοίνωση

logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων