main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

28/7/2016, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, υπ' όψιν της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων,έως και την Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων -οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας καυσίμων κίνησης, συνολικού προϋπολογισμού 120.750,00 €

 

Η παραπάνω προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χανίων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών της επαναπροκύρηξης του διεθνούς διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων.

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τριών μηνών με αυτοδίκαιη λύση της μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού (με την υπογραφή σύμβασης), χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση στον προμηθευτή, ενώ η έναρξη αυτής θα γίνει το πολύ μέχρι τις 18-08-2016 (η ημερομηνία λήξης τρέχουσας σύμβασης για έκτακτη προμήθεια καυσίμων 17-08-2016). Επίσης θα προβλεφθεί όρος στην σύμβαση σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος δεν θα είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίμων που θα περιλαμβάνει η σύμβαση.

 

Οι ποσότητες και οι προδιαγραφές των καυσίμων είναι οι παρακάτω:

 

ΕΙΔΟΣ: «1. Καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων»

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΒΕΝΖΙΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

9159,23 λτ

14.645,61 €

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

88024,21 λτ

106.104,38 €

ΣΥΝΟΛΟ

 

120.750,00 €Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων προς προμήθεια (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), θα είναι εκείνα των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 316/2010/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β 501/2012) και την ΥΑ 460/2009/2010 (ΦΕΚ Β 67/2010), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ Β 1730/2001), την ΚΥΑ 30/2005 (ΦΕΚ Β 1415/2006), καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους.

Επίσης:

α) Το πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

 

Τα καύσιμα θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζονται στις κοινές Υπ. Αποφάσεις 467/2002 (ΦΕΚ Β 1531/2003) και 468/2002 (ΦΕΚ Β 1273/2003) και 284/2006 (ΦΕΚ Β 1736/2007), όπως ισχύουν, και θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλη την ποσότητα του είδους που συμμετέχει και αναφέρεται παραπάνω

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα.

 

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων των Φορέων Προμήθειας θα γίνεται ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του Δ Χανίων από αντλίες που θα βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δ Χανίων.

 

Ο (ή έκαστος) προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται το ΦΠΑ (για το ποσό που συμμετέχουν), δηλαδή ποσό 4.868,95 € με λήξη τουλάχιστον δύο μήνες μετά την λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί (δηλαδή μετά τις 18/01/17).

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ