main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

01/12/2016, Διακήρυξη για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΟ Ο.Τ. 316Α, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ»

Έργο: O Δήμος Χανίων διακηρύσσει, την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΟ Ο.Τ. 316Α, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ», εκτιμώ-
μενης αξίας 219.999,99€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/
2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 20/2016 Μελέτη της ΔΤΥΔΧ). Το Έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών:
Κατηγορία Οικοδομικών με Προϋπολογισμό (χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ): 90.060,76 €.
Κατηγορία Πρασίνου με Προϋπολογισμό (χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ): 41.971,46 €.
Κατηγορία Η/Μ με Προϋπολογισμό (χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ): 45.009,71 €.
Αντικείμενο Έργου: Το έργο αφορά σε εργασίες - επεμβάσεις σε υφιστάμενο πάρκο μέσα σε κοινόχρηστο
χώρο του Δήμου Χανίων, στο Ο.Τ. 316Α, με σκοπό την ανάπλαση του δημόσιου αυτού αστικού πράσινου
χώρου, την ανάδειξη των σημαντικών ποιοτήτων που διαθέτει, την αναβάθμισή του λειτουργικά κι αισθητικά,
ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητά του, η αίσθηση ασφάλειας, καθώς και η επαφή με τη φύση που ο χώρος
προσφέρει μέσα στον ιστό της πόλης.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α. 30-7332.051_πίστωση έτους 2016:
200.000,00€ και εντεινόμενη δαπάνη για το 2017: 19.999,99€). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα:
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:
Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Πρασίνου
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1
(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινο-
πραξία).

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/12/2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, Τ.Κ.73135 Χανιά, 2ος όροφος). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι (6) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέ-
χοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ
(3.548,00 ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν
γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία
δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 22 /07/2017 .
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μή-
νες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.chania.gr Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει με δαπάνη
και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγρά-
φων της σύμβασης στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα-
λάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν
συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η Αναθέτουσα
Αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι Αναθέτουσες Αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδια-
γραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την Παρασκευή 16/12/2016. Η
Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Χανίων. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο: 28213-41729, Fax
επικοινωνίας: 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Ελένη Βαγιανού. Η παρούσα περί-
ληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του
Διαγωνισμού.

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ε.Σ.Υ.

Σχέδια & Κείμενα

Τοπογραφικό Πάρκου

Κάτοψη αναγλύφου

Γενική κάτοψη πάρκου

Αρχιτεκτονική μελέτη

Κάτοψη φωτισμού

Τομές

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Τεχνική περιγραφή

Παράτημα φυτοτεχνικής μελέτης

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 19/2016 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.

logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων