main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

6/6/2016, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΠΕΡΙΑΣ”

 

Έργο: O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΠΕΡΙΑΣ με προϋπολογισμό 639.939,96€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 788.000,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων οικοδομικών με προϋπολογισμό 521.295,08 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα), από την κατηγορία έργων ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 102.691,79 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και κατηγορία έργα πρασίνου με προϋπολογισμό 15.953,09(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

Αντικείμενο του έργου: Ο χώρος παρέμβασης βρίσκεται στην περιοχή της Αμπεριάς του Δήμου Χανίων. Συγκεκριμένα το έργο αφορά στην διαμόρφωση του οικοδομικού τετραγώνου 776 και την διαμόρφωση των πλευρικών πεζοδρόμων όπως προδιαγράφονται από το Σχέδιο Πόλεως. Η έκταση του χώρου παρέμβασης είναι περίπου επτά στρέμματα, έξι στρέμματα περίπου είναι το Οικοδομικό Τετραγώνο 776 και περίπου ένα στρέμμα είναι οι πλευρικοί πεζόδρομοι. Το ανοικτό αθλητικό κέντρο Αμπεριάς διαμορφώνεται ως πάρκο άθλησης για όλες τις ηλικίες ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά των αθλητικών κέντρων γειτονιάς και διαμορφώνεται σε τρία βασικά επίπεδα διατηρώντας την σημερινή μορφολογία του εδάφους με τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να είναι οι περιοχές προσβάσιμες από όλους.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α. 15-7336.004_πίστωση έτους 2016-2017_2016:478.249,54€ & 2017:309.750,46€) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ. 384/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη, 73135 Χανιά, 3ος όροφος). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και ενός λεπτού (12.813,01€) η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 21/ 04 /2017

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή τευχών: Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, εφόσον καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ μέχρι και τις 16 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη. Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους για αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr) και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, 3ος όροφος, Χανιά, στο τηλέφωνο 28213 41682, FAX 282341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κυριακή Χατζηευαγγέλου.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.


Χανιά, 25/05/2016 

Ο Δήμαρχος Χανίων 

Αναστάσιος Βάμβουκας


Διακήρυξη 

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σχέδιο Α1 Κάτοψη Πρότασης Διαμόρφωσης

Σχέδιο Α2 Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες

Σχέδιο Β' Κάτοψη Φύτευσης