main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

30/6/2016, Πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών με σύμβαση εργασίας διάρκειας 2 μηνών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ. 391/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο (2) μηνών 2 (δύο) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07 για την κάλυψη κατεπειγόντων και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμΕΑ και Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού

2. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1128/28-6-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ.2 περιπτ. ιε΄ του νόμου 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006

5.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

6.Τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Χανίων

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη 2 (δύο) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών με σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγόντων και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμΕΑ και Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες

2. Να έχουν ηλικία από 18 ετών .

3.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. και

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, και ειδικότερα στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού οδός Κριάρη, αρ. 40 (Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος / τηλ.28213 41670) έως και Τετάρτη 6/7/2016.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

  3. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών

  4. Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος

  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί στο Δήμο Χανίων .Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

 

logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων