main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

21/03/2017, Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων

                                             Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 

  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  • Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα.
  • Την υπ΄αριθμό Α-722/2017 πρόταση ανάληψης δαπάνης.
  • Την υπ΄άριθμό 161/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την έγκρισης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης πόσου 6.000,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10-6117.006.
  • Την υπ’αριθμό 50/28-02-2017 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
  • Τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων  που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την υπηρεσία  μεταφοράς χρημάτων (χρηματαποστολών) του Δήμου Χανίων με παράδοση στην Εθνική Τράπεζα Χανίων κατάστημα Στρατηγού Τζανακάκη 1, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Παραλαβή:

• Κεντρικό Δημαρχείο (Οικονομική Υπηρεσία) – Κυδωνίας 29, Χανιά , τις εργάσιμες ήμερες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι παραλαβές των χρημάτων από το ως άνω περιγραφόμενο σημείο θα διενεργείται κατά τις ώρες από 14:00 έως 15.00 με δυνατότητα αυθημερόν παράδοσής τους στην τράπεζα εφόσον προηγηθεί σχετική συνεννόησή της αναδόχου με το συγκεκριμένο τραπεζικό κατάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα θα μεταφέρονται προς φύλαξη στις εγκαταστάσεις της ανάδοχης εταιρείας με ευθύνη της και θα παραδίδονται στην τράπεζα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων θα είναι ασφαλισμένες βάσει συμβολαίου που θα τηρεί η ανάδοχη εταιρεία με ασφαλιστικό οίκο και για όσο χρονικό διάστημα θα ευρίσκονται στη φυσική κατοχή της εταιρείας, ήτοι από τη στιγμή της παραλαβής μέχρι τη στιγμή της παραδόσεώς τους.

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, το αργότερο μέχρι 24/03/2017, ημέρα Παρασκευή με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για την «Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων (Χρηματαποστολές)». 

#Ανακοίνωση

logo imageσυμβαίνει

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 18/12/2019
Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/12/2019
“Χριστούγεννα στα Περιβόλια”: 13 – 15/12 πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις για όλους
"Το νου σας.... έρχονται οι Καλικάντζαροι!". Στις 14/12/2019, στο Χαζίρειο, Αγίας Μαρίνας
“Χριστούγεννα στους πρόποδες των Λευκών Ορέων”: Στις 15/12/2019, στους Κάμπους Κεραμιών
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ: Στις 15/12/2019
«Χαίρουσα η κτίσις αγάλλεται…»: Στις 19/12/2019 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων την 16η Δεκεμβρίου 2019
Από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης...στο ΚΑΜ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.