main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

13/2/2017, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 & Α4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 & Α4

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 & Α4, προϋπολογισμού 63.029,20 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

Οδός:…ΚΡΙΑΡΗ 40, 1ος ΟΡΟΦΟΣ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ.: 2821 3 41773

Telefax: 2821 3 41786

E-mail: schepitropi2@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR434

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ΚΡΙΑΡΗ 40, 1ος ΟΡΟΦΟΣ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικοί CPV:

για την ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1 30192700-8,

για την ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 30199000-0 και 28819000-4

για την ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 30197643-5

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR434

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια “ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 & Α4”, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου Χανίων www.chania.gr. Το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στα 63.029,20 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

Τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

18.818,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

30199000-0 και 28819000-4

10.012,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 & Α4

30197643-5

22.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

50830,00

Φ.Π.Α 24 %

12199,20

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24 %

63.029,20

 

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα

α)με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ) την υπ’ αριθ. 2 /2017 Πράξη της Σχολικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται σταδιακά στις σχολικές μονάδες εντός 3 εργασίμων ημερών από την παραγγελία της διεύθυνσης του σχολείου. Ως χρόνος έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και λήξη ένα έτος με τη δυνατότητα παράτασης για 4 μήνες ,με σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων , αν δεν έχει απορροφηθεί το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Μετά και το τέλος της παράτασης η σύμβαση θεωρείται λήξασα ακόμη κι αν υπάρχουν υπόλοιπα των υπό προμήθεια ειδών και δεν γίνεται δεκτή οικονομική απαίτηση του συμβαλλόμενου.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: … Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για μία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες.

 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην οδό Κριάρη 40 , 1Ος όροφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28Η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη . Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12.00 . και η ώρα λήξης 12.30 μ.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής.

Σχετικές η υπ’ αριθ. 2 /2017 Πράξη της Σχολικής Επιτροπής.

 

14. Ενστάσεις:

 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

 

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στο site του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) καθώς και τα τεύχη που τη συνοδεύουν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

logo imageσυμβαίνει

Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για τους εκτελεσθέντες κατά τη Μάχη της Κρήτης στα Περβόλια: Στις 19 & 20/6/2020
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021