main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

30/12/2019,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:“ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@chania.gr / nbousios@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικόλαος Μπούσιος (τηλ.: 28213-41726, Fax: 28210-41716)

 

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις)

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ Α’ βαθμού

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 71351810-4

6. Είδος Σύμβασης: ΜΕΛΕΤΗ

7. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

8. Τίτλος Έργου: “ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

9. Σύντομη Περιγραφή: Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην τοπογραφική αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων, στους οποίους πραγματοποιούνται λαϊκές υπαίθριες αγορές, σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η τοπογραφική αποτύπωση, η οποία θα εκτελεσθεί επίγεια με χρήση κλασσικών συστημάτων οργάνων, και η παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή

10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 48.507,92 χωρίς ΦΠΑ (60,149,82 € με 24% Φ.Π.Α.)

11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (05) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Κατηγορία Μελέτης 16 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία)

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 18 της διακήρυξης

Κριτήρια επιλογής: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του π.δ. 71/2019 (Φ.Ε.Κ. 112/ Α/03.07.2019). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016

14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016

15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

16. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016)

17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 16/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων - Γρηγορίου Ε' 50 - Χανιά, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Κυδωνίας 29 - Χανιά 73135)

19. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 για διάστημα έξι (06) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

20. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: δημοσία συνεδρίαση

21. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188)

22. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) στον οποίο πρέπει να περιέχεται ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

23. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί

24. Διαδικασίες Ένστασης: Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρου 6 της Διακήρυξης

25. Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 15 της Διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των Εννιακοσίων Εβδομήντα (970,00) ευρώ (). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ΣΧΕΔΙΟ του έντυπου οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό Διακήρυξης 28/2019 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.