main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

11/10/2019, Ηχητική κάλυψη παρέλασης 28η Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 11 / 10 / 2019


Αρ.πρωτ.: 48104

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Ηχητική κάλυψη παρέλασης 28η Οκτωβρίου

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Την 365/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της δαπάνης και της εξειδίκευσης της πίστωσης

 3. Το υπ’ αριθμό 47979/10-10-2019 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού, Τμήμα Πολιτισμού - Αθλητισμού

 4. Το υπ’ αριθμό 47992/10-10-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού, Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού

 5. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων και Κυκλοφορίας

 6. Την υπ’ αριθμό 48070/11-10-2019 (Α-1306) Απόφαση Αντιδημάρχου που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 1.500,00€ στον Κ.Α. 15-6471.001 για την κάλυψη της

 7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28η Οκτωβρίου, προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στην ηχητική κάλυψη της παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2019, από την πλατεία Δικαστηρίων έως και το σημείο όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο «Κύδων». Οι παραπάνω εργασίες, επειδή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου Χανίων λόγω του τεράστιου φόρτου εργασιών που έχουν συσσωρευτεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων και Κυκλοφορίας μετά την συνένωση των 7 Δήμων στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων, θα ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργάτη, σε συνεργασία με το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Η ανάθεση, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων και Κυκλοφορίας, αφορά όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ορθή και ασφαλή ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:





Aπαιτούμενοι εξοπλισμοί:

 •  
  • 32 κόρνες 80w/50w/70v/100v

  • 32 στηρίγματα κόρνων ξύλινα σε στύλους

  • 1000m καλώδιο PPL 2 X 1,50m

  • 1 Πίνακας τριφασικός με γείωση για λήψη από την ΔΕΗ

  • 2 Μετασχηματιστής γραμμής 800W/100W

  • 6 Μικρόφωνα

  • 6 Αναρτήσεις μικροφώνων

  • 6 Βάσεις μικροφώνων

  • 6 Καλώδια μικροφωνικά XLRΘ-XLRA

  • 3 (set) ασύρματα μικρόφωνα

  • 1 cd player + rca + adaptor

  • 1 dvd + rca + adaptor

  • 50m καλώδιο PPL 2 X 1,50 mm

  • 1 Rack

  • 1 κονσόλα

  • 2 Equaliser

  • 1 ενισχυτής τελικός

  • 1 ενισχυτής

  • 8 καλώδια ηχείων

  • 8 βάσεις ηχείων

  • 8 ηχεία

  • 2 κόρνες 100V

  • Καλώδια και παρελκόμενα του ηχητικού συστήματος

 

Ανάλυση εργασιών και διαδικασία επίβλεψης:

 • Εξασφάλιση της ηλεκτρικής παροχής, σε συνεννόηση με Τμήμα μας.

 • Παραλαβή κλειδιών από το Τμήμα μας και υπογραφή Υ.Δ. για την λήψη της ευθύνης καλής και ασφαλής λειτουργίας αυτής.

 • Συνεννόηση με την Υπηρεσία για το στήσιμο ηχητικής εγκατάστασης.

 • Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων, ασφαλειών και διακοπτών.

 • Αναφορά μετά το πέρας της εκδήλωσης.

 • Λοιπά κόστη βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο. (έξοδα κίνησης, ασφαλιστική κάλυψη, τοποθέτηση εξοπλισμού με γερανοφόρο, φόροι κ.α.)

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις οικονομικές σας προσφορές, μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “Ηχητική κάλυψη παρέλασης 28η Οκτωβρίου”,

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει ο Δήμος Χανίων για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28η Οκτωβρίου”

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

#Ανακοίνωση,#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

Δεύτερος κύκλος εμβολιασμών στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων
Μουσική Βραδιά με τον Μίκη: Από το Συγκρότημα «Νότιος Άνεμος» στις 16/8 2021, στο νέο Αμφιθέατρο Λενταριανών
Παράταση έκθεσης «Παλίμψηστο» στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων: Έως τις 10 Αυγούστου
Πολιτιστικό Καλοκαίρι “Χανιά 2021”: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων από τις 2 έως και τις 8 Αυγούστου
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη: Στις 04/08/2021
Η 9η Έκθεση Βιβλίου από 1 έως 14/8/2021 στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων
Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Χανίων
Ανοιχτά Πανιά 2021: Performance σύγχρονου χορού, χοροθεάτρου και μουσικής «Ad locum», στο Ρωσικό Στρατώνα και εκπαιδευτικό εργαστήρι για ενήλικες
Έναρξη 2ης κατασκηνωτικής περιόδου για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων
Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2021: Απο 29/07 έως 18/08
Όλες οι προβολές του θερινού κινηματογράφου στον Δημοτικό Κήπο