main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

19/02/2019, (Ορθή Επανάληψη) Ανανέωση - Άδεια χρήσης λογισμικων CAD

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

Χανιά 19 / 02 / 2019

Α.Π.: 7639

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Ανανέωση – άδεια χρήσης λογισμικών CAD

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων έτους 2019 στον Κ.Α. 30-6266.001 του οποίου προβλέπεται πίστωση 20.000,00€ για «Συντήρηση Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού»

  3. Το υπ’ αριθμό 6131/08-02-2019 Πρωτογεννές Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

  4. Το υπ’ αριθμό 6144/19-02-2019 (Ορθή Επανάληψη) Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

  5. Την υπ’ αριθμό 7610/18-02-2019 (Α-498) Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 11.000,00€ στον Κ.Α. 30-6266.001 για την κάλυψη της

  6. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την ανανέωση – άδεια χρήσης λογισμικών CAD για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά και σύμφωνα με το Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, η ανάθεση αφορά στα παρακάτω:

Ηλεκτρονική συνδρομή

Ποσότητα

Part Number

Serial Number

Ημερομηνία λήξης τρέχουσας άδειας

Autodesk AutoCAD 2018 Commercial single user ELD Annual Subscription

1

001J1-WW8695-T548

564-26611555

23/4/2019

Autodesk AutoCAD Architecture 2018 Commercial single user ELD Annual Subscription

1

185J1-WW8695-T548

564-26611555

23/4/2019

Autodesk AutoCAD Map 3D 2018 Commercial single user ELD Annual Subscription

1

129J1-WW8695-T548

564-26611555

23/4/2019

Autodesk AutoCAD 3ds Max 2018 Commercial single user ELD Annual Subscription

1

128J1-WW2859-T981

564-26611654

23/4/2019

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας έως και την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Ανανέωση – άδεια χρήσης λογισμικών CAD ”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χανίων για την ανανέωση – άδεια χρήσης λογισμικών CAD”

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

5.Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Πλουμιδάκη: Από τις 17/5/2021
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Στις 14/5/2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων