main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

17/05/2019, Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών Κτιρίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 16 / 05 / 2019

Α.Π.: 22410

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών Κτιρίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στον Κ.Α. 30-6262.070 του οποίου προβλέπεται πίστωση 26.000,00€ για «Συντήρηση κλιματισμού δημοτικών κτιρίων»

  3. Το υπ’ αριθμό 16583/09-04-2019 Πρωτογεννές Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  4. Το υπ’ αριθμό 21320/10-05-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  5. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  6. Την υπ’ αριθμό 22217/16-05-2019 (Α-859) Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 6.200,00€ στον Κ.Α. 30-6262.070 για την κάλυψη της

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών Κτιρίων , προϋπολογισμού 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η ανάθεση αφορά στα παρακάτω:

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Οι συνήθεις εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split units) απευθείας εκτόνωσης, καθώς και των τοπικών κλιματιστικών μονάδων (F.C.U.), είναι οι παρακάτω:

 

A/A

ΕΡΓΑΣΙΑ

1

Συντήρηση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

2

Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής μονάδας (F.C.U.)

3

Αποξήλωση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

4

Τοποθέτηση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (απλή τοποθέτηση έως 3m)

5

Αντικατάσταση εσωτερικής πλακέτας

6

Αντικατάσταση εξωτερικής πλακέτας

7

Αντικατάσταση πυκνωτή (εξωτερικής μονάδας)

8

Αντικατάσταση περσίδας

9

Αντικατάσταση μοτέρ περσίδας

10

Αντικατάσταση εσωτερικού ανεμιστήρα

11

Αντικατάσταση εξωτερικού ανεμιστήρα

12

Αντικατάσταση συμπιεστή 9000-12000 btu/h

13

Αντικατάσταση συμπιεστή 18000-24000 btu/h

14

Αντικατάσταση τετράοδης βάνας

15

Αντικατάσταση λεκάνης συμπυκνωμάτων

16

Αντικατάσταση διαρροής Freon

 

Το συνεργείο που θα αναλάβει την συντήρηση πρέπει να αποτελείτε από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό στο οποίο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Εργοδηγός Ψυκτικός (Πιστοποιητικό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Φθοριούχων αερίων), σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013. Μαζί με την προσφορά ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει τη σύνθεση του συνεργείου και σε φωτοτυπία τις άδειες όλων των μελών του. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να συνταχθεί εντός ενός (1) μηνός από τον Αρχιτεχνίτη Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών όπως ορίζετε στο παράρτημα Β του Π.Δ. 1/2013.

Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ.Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ/1122/Β/2008), να συμπληρώσει, να υπογράψει και να σφραγίσει, το Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης του Συστήματος Κλιματισμού, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), δηλώνοντας την πραγματοποιηθείσα ετήσια συντήρηση και τοποθετώντας το υποχρεωτικά σε ευδιάκριτη θέση του κτιρίου. Ένα αντίγραφο θα υποβληθεί και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για να λάβει γνώση της υφιστάμενης κατάστασης της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των κλιματιστικών της μηχανημάτων & εγκαταστάσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί κατά τις κείμενες διατάξεις, τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας εργαζομένων, προσωπικού & προς τρίτων ατόμων, που απαιτούνται για την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων που ενδεχομένως να συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης είτε αποκατάστασης βλαβών/ζημιών ή εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος ευθύνεται για την πιστή τήρηση κανονισμών ασφαλείας & προδιαγραφών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και γενικώς την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου.

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει μετά το πέρας των εργασιών σε φύλλο excel για κάθε κλιματιστική μονάδα: το μοντέλο της, το S/N της, τη θέση που είναι τοποθετημένη, καθώς και τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στην συντήρηση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας αλλά να δοθεί κοστολόγιο και για τις υπόλοιπες εργασίες.

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις οικονομικές σας προσφορές έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

 

Για Γραφείο Προμηθειών

Προσφορά για “Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών Κτιρίων”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για την συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών Κτιρίων

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

#Ανακοίνωση