main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

19/06/2019, Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 19 / 06 / 2019

Α.Π.: 28008

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χανίων

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 • Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στον Κ.Α. 35-7135.002 του οποίου προβλέπεται πίστωση 4.000,00€ για «Προμήθεια μικροεργαλείων Υπ.πρασίνου»

 • Το υπ’ αριθμό 26187/07-06-2019 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

 • Το υπ’ αριθμό 26262/10-06-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

 • Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

 • Την υπ’ αριθμό 27287/13-06-2019 (Α-924) Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 3.953,80€ στον Κ.Α. 35-7135.002 για την κάλυψη της

 • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χανίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 3.953,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η προμήθεια, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας, αφορά στα παρακάτω είδη:

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μεταλλικό σάρωθρο τύπου Gardena με τσουγκρανόσκουπα μεταλλική ρυθμιζόμενη κόμπι με αντιδιαβρωτική προστασία με εύκαμπτα ψευδαργυρωμένα δόντια από ελαστικό χάλυβα, με άνοιγμα βεντάλιας από 30-50cm. μεταλλικές με πέντε δόντια μαζί με το κοντάρι.

τεμάχιο

20

Σκούπες για γκαζόν -φύλλα τύπου <<handy professional >> χρώματος χρυσού μεταλλική με ρυθμιζόμενο φάρδος με κοντάρι

τεμάχιο

30

Αντιανεμικό πράσινο δίχτυ πυκνότητας 90% σε ρολό διαστάσεων 50 μέτρα χ 5 μέτρα (250 τετραγωνικά μέτρα)

τεμάχιο

1

Ψαλίδι-κλαδευτήρι για κλαδιά έως 22mm classic By passS-M με άνω λεπίδα με αντικολλητική επικάλυψη και κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι με κλείδωμα ασφαλείας, τύπου Gardena -8857,με εγγύηση 25 χρόνια.

τεμάχιο

22

Λίμες ψιλές oregon

τεμάχιο

50

Λίμες μεσαίες oregon

τεμάχιο

33

Λίμες χοντρές oregon

τεμάχιο

33

Πριόνι χειρός με ξύλινη χειρολαβή και θήκη, τύπου ARS CT-32E-W με επενδυμένη λεπίδα από σκληρό χρώμιο και δόντια διπλής κοπής.

τεμάχιο

15

Πριόνι χειρός σπαστό 150 mm τύπου Samurai

τεμάχιο

20

Αορτήρας(ζώνη) χορτοκοπτικού μονή με προστατευτικό

τεμάχιο

7

Αορτήρας(ζώνη) χορτοκοπτικού διπλή επαγγελματικός

τεμάχιο

7

Λουκέτα διάφορα μεγέθη χωρίς πύρρο

τεμάχιο

15

Ομφαλός κλειδαριάς

τεμάχιο

5

Σκαλοκάθισμα 4 σκαλιών αντιολισθητικά ,μεταλλικό

τεμάχιο

2

Ψαλίδι με μακριές χειρολαβές για κλαδιά έως 35 mm τύπου Gardena 8775 .

τεμάχιο

15

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται τιμή ανά είδος. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών.

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις οικονομικές σας προσφορές έως και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χανίων ”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φορολογική ενημερότητα

 • Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

 • Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 • Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων για την προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χανίων

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις