main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

15/05/2019, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» Παραδοτέο 4.4.2 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

 

                    ΑΔΑ: 7ΧΤΜΩΗ5-ΣΔ6

ΑΔΑΜ:19PROC004947814

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Xανιά,   15 /  05/ 2019
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        Αρ. Πρωτ.  21983      
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.:Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135              
Τηλ.: 28213-41760, Fax: 28213 - 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»  Παραδοτέο 4.4.2 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»  Παραδοτέο 4.4.2 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Προϋπολογισμός:  205.000,00€  πλέον Φ.Π.Α24%:  49.200,00€   Σύνολο: 254.200,00€

3. Πηγή χρηματοδότησης: Έκτακτα Ειδικευμένα από το  Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, ΣΑΕΠ 102/6 με κωδικό ΣΑ2017ΕΠ10260015

4. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης   διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

5. Κωδικός CPV:  :    34923000-3 // 34924000-0 // 38344000-8 // 38570000-1

6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL434

7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναπτύσσει μια ενιαία μεθοδολογία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας που να λαμβάνει υπόψη και περιβαλλοντικά κριτήρια.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

9. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε  6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό πρωτ. 21979/15-05-2019 αναλυτική Διακήρυξη.

11. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  ΟΧΙ

12. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού και ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ  (4.100,00€).

13. Κριτήριο ανάθεσης:   η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

14. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 07 / 06 / 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 13 / 06 / 2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30.

15. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

17. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

18. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

19. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.chania.gr  στην διαδρομή : Προκηρύξεις  και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό :73945

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :  www.chania.gr,  δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σε μια ημερήσια (Χανιώτικα Νέα) και μια εβδομαδιαία  εφημερίδα (Νέοι Ορίζοντες) του Νομού Χανίων. Επίσης,  αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις